Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu: BEEMO YAZILIM ELEKTRONİK İNTERNET HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A. Ş.’dir.

Adres: Gümüşsuyu Mah. Muhtar Kamil Sokak Basmacı Binası No: 3 İç Kapı No: 1 Beyoğlu/ İstanbul

Biz, BEEMO YAZILIM ELEKTRONİK İNTERNET HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A. Ş (“Beemo”) olarak siz müşterilerimizi, tüketicilerimizi ve kullanıcılarımızı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat çerçevesinde mobil uygulamamız ve müşteri hizmetlerimiz kapsamında kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi hususunda aydınlatmak istiyoruz.

Bizimle tüketici, abone, kullanıcı olarak paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ya uygun şekilde ticari faaliyetlerimizi ve mevzuattan doğan yükümlülüğümüzü yerine getirmek için hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanabilecek ve müşterilere sunulan performans değerlendirme çözümleri kapsamında profilleme için kullanılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemi ve Amaçları
  1.1 Yöntemimiz

Kişisel verileriniz;

 1. Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
 2. İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 3. Doğru ve güncel olarak,
 4. Belirli açık ve meşru amaçlar ile
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendiği amaçlar için gerekli olan süre kadar işlenip saklanabilecektir.

1.2 Amaçlarımız

Kişisel verileriniz Beemo tarafından;

 1. Yazılımsal ve çevrim içi veya çevrim dışı diğer hizmetler kapsamında en iyi hizmeti sunmak,
 2. Elektronik ve temassız ödeme işlemleri ile mobil uygulama hizmetimizi gerçekleştirmek,
 1. Mobil uygulama kullanımı sırasında durak ve otobüs lokasyonu, doluluk durumu, yaklaşan araç bilgisi, bekleme süreleri vb. ile ilgili bilgilendirmeler yapmak, yolculuk, ulaşım, araç ve otopark konumu yönetimine yardımcı olmak amacıyla uygulama içerisinde izin verdiğiniz sürece lokasyon bilgisi,
 1. Servislerimizi geliştirmek ve test etmek amacıyla yazılım geliştirmek, anonimleştirerek raporlar hazırlamak ve çeşitli analizler yapmak,
 2. Sistem bakım ve geliştirmelerini gerçekleştirmek, yönetmek ve bunlarla sınırlı olmamak üzere iş faaliyetlerimizi sürdürmek,
 3. Kullanıcılarımıza daha iyi hizmet ve ürün sunmak adına onları daha iyi anlamak; ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verebilmek,
 4. Gerekli kalite ve standart denetimlerimizi ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü ölçüde yapabilmek, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek için ya da bizim tabi olduğumuz kanun ve mevzuat tarafından öngörülen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 5. Kullanıcılarımızdan gelen geri bildirimlere, talep ve şikâyetlere hızlı dönüş sağlamak ve çözüme kavuşturmak,
 6. Müşteri Hizmetlerimize iletmiş olduğunuz hizmetlerimiz ile ilgili talep ve şikâyetleri çözümlemek ve hizmet sürekliliğini aksamadan devam ettirmek gibi amaçlar dâhilinde işlenebilecektir.
 1. İşlediğimiz Kişisel Verileriniz

Çeşitli hizmetlerimiz ve yükümlülüklerimiz ve internet sitemiz vasıtasıyla kurduğumuz iletişim kapsamında, bizimle tüketici, abone, kullanıcı olarak paylaştığınız ve aşağıda bulunabilecek veriler tarafımızca veya yetkilendirdiğimiz 3. kişiler tarafından işlenmektedir:

 1. Kimlik Bilgisi (Ad, Soyad); mobil uygulama üzerinden isteğe bağlı olarak profilinizin detaylandırılabilmesi, mail üzerinden müşteri hizmetlerine iletmiş olduğunuz talep ve bildirimlerinize geri dönüş sağlanması ve taleplerinizi gerçekleştirmek kapsamında veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla,
 2. İletişim Bilgisi (e-posta); mobil uygulama üzerinden isteğe bağlı olarak profilinizin detaylandırılabilmesi, mail üzerinden müşteri hizmetlerine iletmiş olduğunuz talep ve bildirimlerinize geri dönüş sağlamak ve taleplerinizi gerçekleştirmek kapsamında veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla,
 3. İletişim Bilgisi ( Telefon Numarası ); Mobil uygulama kullanımınızı, kayıt işlemlerinizi ve şifre bilgilendirme işlemlerinizi gerçekleştirmek, müşteri hizmetlerimize iletişim numaranızı belirtmeniz ve gerekli görülmesi durumunda müşteri hizmetlerimize iletmiş olduğunuz talepleriniz ile ilgili geribildirim sağlanması amacıyla,
 4. Konum Bilgisi; uygulama kullanımı esnasında izin verdiğiniz sürece, kullanıcı konumuna göre üye iş yeri bilgisini göstermek ve buna benzer, kullanıcılar için, bilgilendirme hizmetinin sağlanması amacıyla,
 5. Görsel Kayıtlar; Görüş Bildir alanından göndermiş olduğunuz istek, şikâyet bildirimleriniz ve eklemiş olduğunuz görseller; bildirimlerinizin değerlendirilmesi, hizmetlerimizin aksamadan devam etmesi amacıyla,
 6. Müşteri İşlem Bilgisi; hizmetlerimiz ile ilgili talep ve şikâyetleriniz kapsamında mobil uygulama veya müşteri hizmetleri üzerinden iletmiş olduğunuz talepler ve çağrı merkezi kayıtları hizmetlerimizin aksamadan devam etmesi ve kullanıcı desteği amacıyla,
 7. Bize iletmiş olduğunuz kredi kartınızın son 4 hanesi; taleplerinizin karşılanması, (ödeme bilgisi, iade vb.) yapılan işlemleri doğrulama ve veri sorumlusunun güvenliğinin sağlanması amacıyla belirtilen amaçlar dâhilinde işlenebilecektir.
 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak ve gerektiğinde anonimleştirilerek Beemo Grup Şirketlerimiz ile paylaşılabileceği gibi, iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı ve geliştirilmesi doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilere ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt dışında ve yurt içinde aktarıma tabi tutulabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir.

Kişisel verileriniz, Beemo veya Beemo adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından internet sitemiz, hizmetlerimiz kapsamında kullanımınıza sunulan elektronik ve temassız ödeme cihazları, yönetim sistemleri, bilgilendirme sistemleri, depolama birimleri ve sair elektronik cihazlar ile muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar ve uygulama marketleri, çevrim içi operasyon merkezleri, şikâyet formları,  destek hattımız ile yapılan telefon görüşmeleri, iletilen dilekçeler, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Beemo ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonimleştirilmesini isteme,
 7. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak, noter aracılığıyla ya da elektronik ortamda veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

Yazılı talebinizi, “Beemo KVKK Kapsamında Başvuru Formunu” açık, anlaşılır bir şekilde doldurarak ve kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile Islak imzalı olarak elden, posta yoluyla veya noter kanalıyla Gümüşsuyu Mah. Muhtar Kamil Sokak Basmacı Binası No: 3 İç Kapı No: 1 Beyoğlu/ İstanbul adresine,

Güvenli Elektronik İmza ya da Mobil İmzayla e-posta Yolu İle kvkk@beemo.com.tr mail adresine iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvurunun; kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Veri Sorumlusu: BEEMO YAZILIM ELEKTRONİK İNTERNET HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A. Ş.’dir.

Adres: Gümüşsuyu Mah. Muhtar Kamil Sokak Basmacı Binası No: 3 İç Kapı No: 1 Beyoğlu/ İstanbul

Biz, BEEMO YAZILIM ELEKTRONİK İNTERNET HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A. Ş (“Beemo”) olarak siz müşterilerimizi, tüketicilerimizi ve kullanıcılarımızı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat çerçevesinde mobil uygulamamız ve müşteri hizmetlerimiz kapsamında kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi hususunda aydınlatmak istiyoruz.

Bizimle tüketici, abone, kullanıcı olarak paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ya uygun şekilde ticari faaliyetlerimizi ve mevzuattan doğan yükümlülüğümüzü yerine getirmek için hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanabilecek ve müşterilere sunulan performans değerlendirme çözümleri kapsamında profilleme için kullanılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemi ve Amaçları
  1.1 Yöntemimiz

Kişisel verileriniz;

 1. Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
 2. İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 3. Doğru ve güncel olarak,
 4. Belirli açık ve meşru amaçlar ile
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendiği amaçlar için gerekli olan süre kadar işlenip saklanabilecektir.

1.2 Amaçlarımız

Kişisel verileriniz Beemo tarafından;

 1. Yazılımsal ve çevrim içi veya çevrim dışı diğer hizmetler kapsamında en iyi hizmeti sunmak,
 2. Elektronik ve temassız ödeme işlemleri ile mobil uygulama hizmetimizi gerçekleştirmek,
 1. Mobil uygulama kullanımı sırasında durak ve otobüs lokasyonu, doluluk durumu, yaklaşan araç bilgisi, bekleme süreleri vb. ile ilgili bilgilendirmeler yapmak, yolculuk, ulaşım, araç ve otopark konumu yönetimine yardımcı olmak amacıyla uygulama içerisinde izin verdiğiniz sürece lokasyon bilgisi,
 1. Servislerimizi geliştirmek ve test etmek amacıyla yazılım geliştirmek, anonimleştirerek raporlar hazırlamak ve çeşitli analizler yapmak,
 2. Sistem bakım ve geliştirmelerini gerçekleştirmek, yönetmek ve bunlarla sınırlı olmamak üzere iş faaliyetlerimizi sürdürmek,
 3. Kullanıcılarımıza daha iyi hizmet ve ürün sunmak adına onları daha iyi anlamak; ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verebilmek,
 4. Gerekli kalite ve standart denetimlerimizi ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü ölçüde yapabilmek, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek için ya da bizim tabi olduğumuz kanun ve mevzuat tarafından öngörülen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 5. Kullanıcılarımızdan gelen geri bildirimlere, talep ve şikâyetlere hızlı dönüş sağlamak ve çözüme kavuşturmak,
 6. Müşteri Hizmetlerimize iletmiş olduğunuz hizmetlerimiz ile ilgili talep ve şikâyetleri çözümlemek ve hizmet sürekliliğini aksamadan devam ettirmek gibi amaçlar dâhilinde işlenebilecektir.
 1. İşlediğimiz Kişisel Verileriniz

Çeşitli hizmetlerimiz ve yükümlülüklerimiz ve internet sitemiz vasıtasıyla kurduğumuz iletişim kapsamında, bizimle tüketici, abone, kullanıcı olarak paylaştığınız ve aşağıda bulunabilecek veriler tarafımızca veya yetkilendirdiğimiz 3. kişiler tarafından işlenmektedir:

 1. Kimlik Bilgisi (Ad, Soyad); mobil uygulama üzerinden isteğe bağlı olarak profilinizin detaylandırılabilmesi, mail üzerinden müşteri hizmetlerine iletmiş olduğunuz talep ve bildirimlerinize geri dönüş sağlanması ve taleplerinizi gerçekleştirmek kapsamında veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla,
 2. İletişim Bilgisi (e-posta); mobil uygulama üzerinden isteğe bağlı olarak profilinizin detaylandırılabilmesi, mail üzerinden müşteri hizmetlerine iletmiş olduğunuz talep ve bildirimlerinize geri dönüş sağlamak ve taleplerinizi gerçekleştirmek kapsamında veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla,
 3. İletişim Bilgisi ( Telefon Numarası ); Mobil uygulama kullanımınızı, kayıt işlemlerinizi ve şifre bilgilendirme işlemlerinizi gerçekleştirmek, müşteri hizmetlerimize iletişim numaranızı belirtmeniz ve gerekli görülmesi durumunda müşteri hizmetlerimize iletmiş olduğunuz talepleriniz ile ilgili geribildirim sağlanması amacıyla,
 4. Konum Bilgisi; uygulama kullanımı esnasında izin verdiğiniz sürece, kullanıcı konumuna göre üye iş yeri bilgisini göstermek ve buna benzer, kullanıcılar için, bilgilendirme hizmetinin sağlanması amacıyla,
 5. Görsel Kayıtlar; Görüş Bildir alanından göndermiş olduğunuz istek, şikâyet bildirimleriniz ve eklemiş olduğunuz görseller; bildirimlerinizin değerlendirilmesi, hizmetlerimizin aksamadan devam etmesi amacıyla,
 6. Müşteri İşlem Bilgisi; hizmetlerimiz ile ilgili talep ve şikâyetleriniz kapsamında mobil uygulama veya müşteri hizmetleri üzerinden iletmiş olduğunuz talepler ve çağrı merkezi kayıtları hizmetlerimizin aksamadan devam etmesi ve kullanıcı desteği amacıyla,
 7. Bize iletmiş olduğunuz kredi kartınızın son 4 hanesi; taleplerinizin karşılanması, (ödeme bilgisi, iade vb.) yapılan işlemleri doğrulama ve veri sorumlusunun güvenliğinin sağlanması amacıyla belirtilen amaçlar dâhilinde işlenebilecektir.
 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak ve gerektiğinde anonimleştirilerek Beemo Grup Şirketlerimiz ile paylaşılabileceği gibi, iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı ve geliştirilmesi doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilere ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt dışında ve yurt içinde aktarıma tabi tutulabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir.

Kişisel verileriniz, Beemo veya Beemo adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından internet sitemiz, hizmetlerimiz kapsamında kullanımınıza sunulan elektronik ve temassız ödeme cihazları, yönetim sistemleri, bilgilendirme sistemleri, depolama birimleri ve sair elektronik cihazlar ile muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar ve uygulama marketleri, çevrim içi operasyon merkezleri, şikâyet formları,  destek hattımız ile yapılan telefon görüşmeleri, iletilen dilekçeler, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Beemo ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonimleştirilmesini isteme,
 7. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak, noter aracılığıyla ya da elektronik ortamda veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

Yazılı talebinizi, “Beemo KVKK Kapsamında Başvuru Formunu” açık, anlaşılır bir şekilde doldurarak ve kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile Islak imzalı olarak elden, posta yoluyla veya noter kanalıyla Gümüşsuyu Mah. Muhtar Kamil Sokak Basmacı Binası No: 3 İç Kapı No: 1 Beyoğlu/ İstanbul adresine,

Güvenli Elektronik İmza ya da Mobil İmzayla e-posta Yolu İle kvkk@beemo.com.tr mail adresine iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvurunun; kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Beemo’yu indir,hızlı ve temassız öde,ayrıca harcadıkça kazan!